Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra sở
Ngày cập nhật 25/04/2017

Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp giám sát đầu tư, giám sát đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giám sát cộng đồng. 

 


Ông Nguyễn Công Quân
Chánh Thanh tra

  
  Ông Đỗ Duy Nhã
Phó Chánh Thanh tra

 
 

  
  Ông Bùi Nam Thắng
  Chuyên viên
 

* Thực hiện các nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tổng hợp, xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở. Phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ thuộc lĩnh vực phòng mình phụ trách.

2.2. Tổ chức thanh tra công vụ; thanh tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2.3. Chủ trì tổng hợp báo cáo giám sát đầu tư; chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện giám sát đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giám sát cộng đồng.

2.4. Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2.5. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2.6. Tổng hợp tham mưu báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng và năm theo định kỳ báo cáo của ngành Thanh tra.

2.7. Chủ trì phối hợp cùng các phòng liên quan đề xuất, kiến nghị ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương.

2.8. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật được phân công.

2.9. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình.

2.10. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành ở địa phương.

2.11. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; Tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Thanh tra Sở và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.759
Truy cập hiện tại 187 khách