Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
Ngày cập nhật 25/04/2017

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; hỗ trợ nhà đầu tư khâu nghiên cứu, xây dựng dự án đến triển khai dự án; tổng hợp chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện tham mưu cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước .

 


 

Ông Trần Hồ Hải
Phó Trưởng phòng

Ông Hoàng Nhật Khánh
Chuyên viên

Ông Phan Hoàng Thái
Chuyên viên  

Ông Nguyễn Phước Vũ
Chuyên viên

* Thực hiện các nhiệm vụ:

9.1. Đầu mối hướng dẫn, theo dõi các nhà đầu tư trong nước làm việc với các cơ quan, các cấp chính quyền để tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định. Chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn thuộc sở tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư trong nước áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư.

9.2. Chủ trì hướng dẫn, tổng hợp ý kiến của các Sở, ban, ngành và phòng chuyên môn thuộc sở, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh và thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

9.3 Chủ trì hướng dẫn, tổng hợp ý kiến của các Sở, ban ngành và phòng chuyên môn thuộc sở, thẩm tra trình Giám đốc Sở cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

9.4. Xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước và các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

9.5. Quản lý theo dõi việc cập nhật, xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đối với phần mềm Tiếp nhận thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp trên môi trường mạng; xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nâng cao năng lực cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã.

9.6. Theo dõi, hỗ trợ, cập nhật thông tin về tiến độ, tình hình triển khai của dự án trước và sau khi có quyết định chủ trương đầu tư (hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Phối hợp Thanh tra Sở giám sát, đánh giá quá trình đầu tư của các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm của nhà đầu tư phát sinh trong quá trình đầu tư.

9.7. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân theo định kỳ và yêu cầu của lãnh đạo.

9.8 Chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn liên quan thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý; tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp đánh giá tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước. Chủ trì theo dõi, đánh giá, tổng hợp kế hoạch nâng hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

9.9. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và tư nhân; theo dõi, kiểm tra và báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh tế tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

9.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.783
Truy cập hiện tại 191 khách