Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Kinh tế đối ngoại
Ngày cập nhật 25/04/2017

Phòng Kinh tế Đối ngoại thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển các lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở địa phương; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như trong và ngoài nước.

Ông Phan Cảnh Huy - Trưởng phòng

 

 

Bà Hoàng Thị Thúy Hồng-Phó Trưởng phòng

 

Ông Bùi Quyền - Chuyên viên

* Thực hiện các nhiệm vụ:

7.1. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

7.2. Phối hợp với Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và các phòng có liên quan để xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tìm kiếm và hỗ trợ thu hút các nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh.

7.3. Chủ trì tổ chức vận động, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục vận động thu hút đầu tư và nội dung các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7.4. Chủ trì phối hợp với Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; phối hợp với các Sở, ban, ngành hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

7.5. Chủ trì phối hợp cùng các phòng chuyên môn thẩm tra xem xét đăng ký, cấp điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chủ trì phối hợp cùng các phòng chuyên môn thực hiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

7.6. Thẩm định, tiếp nhận các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, các dự án viện trợ phi Chính phủ; tham mưu bố trí vốn đối ứng của các chương trình, dự án ODA và NGO.

7.7. Tham mưu thành lập các Ban quản lý dự án ODA, NGO.

7.8. Phối hợp phòng Đăng ký kinh doanh tham mưu quản lý các Văn phòng đại diện, Chi nhánh doanh nghiệp FDI.

7.9. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các dự án ODA, FDI, các nguồn viện trợ phi Chính phủ và sử dụng thẻ ABTC của các doanh nhân. Theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI và đầu mối của Sở theo dõi, quản lý theo phân cấp tại hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

7.10. Cập nhật các nội dung thông tin liên quan đến xúc tiến đầu tư của tỉnh lên Trang website xúc tiến đầu tư theo lĩnh vực phòng phụ trách.

7.11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như trong và ngoài nước.

7.12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các dự án FDI, ODA, NGO …

7.13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 2 khách