Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
Ngày cập nhật 25/04/2017

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển, Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

phòng.

 

Ông Nguyễn Ái Thành
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

 

Ông Võ Văn Việt

Phó Trưởng phòng  

 

 

Ông Nguyễn Thanh Phú

Chuyên viên

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Chuyên viên 

Ông Đào Thanh Hùng

Chuyên viên

 

Ông Văn Viết Nghĩa

Chuyên viên

 

Ông Nguyễn Hoàng Gia

Chuyên viên

 

Ông Nguyễn Đăng Bảo Hoàng

Chuyên viên

 

* Thực hiện các nhiệm vụ:

6.1. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị; tổng hợp, xây dựng kế hoạch các nguồn vốn đầu tư phát triển trung hạn (5 năm) và hàng năm trên địa bàn; chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn theo định kỳ.

6.2. Chủ trì tổng hợp đề xuất chủ trương, danh mục đầu tư; cân đối, bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm (cả các dự án di tích Cố đô Huế) và điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư công (trừ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia).

6.3. Tổng hợp, tham mưu các cơ chế, chính sách, chủ trương trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng; đề xuất, xây dựng các biện pháp, giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thu hút, huy động các nguồn vốn đầu tư. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân tham mưu cơ chế thực hiện các dự án hợp đồng đối tác công tư (PPP), các dự án đầu tư có sử dụng đất.

6.4. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đầu tư cho các phòng chuyên môn thuộc Sở; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND và cơ quan chuyên môn cấp huyện.

6.5. Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm của Sở theo quy định của pháp luật.

6.6. Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch đấu thầu, tổng hợp trình phê duyệt dự án đầu tư và một số nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng theo quy định đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công của Sở (trừ các dự án đã phân công các phòng chuyên môn khác).

6.7. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và các phòng chuyên môn khác thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong và ngoài nước. Phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra, giám sát các dự án thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

6.8. Chủ trì phối hợp Thanh tra sở tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (trừ Chương trình MTQG).

6.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng công chức của phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.862
Truy cập hiện tại 196 khách