Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày cập nhật 16/01/2024

Thực hiện Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; để kịp thời triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đăng tải các nội dung Quy hoạch tỉnh trên cổng thông tin điện tử của các Sở, ban ngành, địa phương

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan đăng tải Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, nhằm cung cấp kịp thời những thông tin về Quy hoạch; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các dự án ưu tiên của Tỉnh, để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển của Tỉnh. Thông qua đó để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao để thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh; công việc hoàn thành trước ngày 16/01/2024.

2. Rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ Quy hoạch tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh và tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và các Sở, ban ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ Quy hoạch tỉnh phù hợp với nội dung Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2024. Đồng thời, phối hợp các Sở, ban ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2024, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02/2024.

3. Rà soát các Quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan

a) Đối với Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021-2025): Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

b) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo thống nhất đồng bộ với Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023.

 c) Đối với các Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị và nông thôn: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí tài chính thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án,… để hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển, giải pháp theo Quy hoạch tỉnh được duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 298 khách