Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
Ngày cập nhật 05/08/2022
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3[1], nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau đây:

 


[1] Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ  3 đã thông qua 05 luật bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

1. Đối với các sở, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực các luật mới được thông qua

a) Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc lĩnh vực do sở, ngành quản lý trên cổng/trang thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của sở, ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, trang thông tin điện tử khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật và phối hợp với Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) để cập nhật trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên trang thông tin điện tử …); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

d) Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành các luật mới bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; tham gia ý kiến góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đề nghị các sở, đơn vị và các địa phương

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

a) Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh:

- Cập nhật, biên soạn tin bài giới thiệu nội dung của các luật mới được thông qua trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế để thông tin, tuyên truyền.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đảm bảo theo quy định.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan  báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến về nội dung các luật mới thông qua theo hướng dẫn tại Công văn này.

c) Truyền hình Quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện.

d) Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, hướng dẫn của các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch triển khai phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật tại địa phương bằng hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.

 

Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và gửi về Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

  Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 522 khách