Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Ngày cập nhật 07/07/2015
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2784/UBND-KH ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị:

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2016. Nội dung bản kế hoạch đề nghị đảm bảo các nội dung cơ bản theo Đề cương đính kèm; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Phần I: Đánh giá tình hình, dự ước kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cả năm 2015

Báo cáo cần phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đánh giá cụ thể, khách quan, trung thực các kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH của năm 2015.

- Phần II: Kế hoạch phát triển KTXH năm 2016

Năm 2016, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển: Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó: Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước phấn đấu đạt trên 6,5%. Về kinh tế, tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển. Về xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng; tập trung giảm nghèo bền vững. Về môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Về quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chi đầu tư phát triển năm 2016 phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Căn cứ các định hướng lớn của Trung ương; căn cứ các quy hoạch, kế hoạch của Tỉnh đã phê duyệt, tình hình thực tế của ngành, địa phương, tình hình thế giới và trong nước,… đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà xác định mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương trong năm kế hoạch 2016, các giải pháp tổ chức thực hiện; đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách hỗ trợ để tổ chức thực hiện.

- Phần III: Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà chuẩn bị báo cáo kế hoạch và hệ thống biểu phụ lục thông tin KTXH theo mẫu biểu đăng trên trang Web của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/.

2. Về việc xây dựng Kế hoạch Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Sở sẽ có công văn hướng dẫn riêng.

3. Đối với các Sở, Ngành được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các Chương trình phát triển KTXH trọng điểm của Tỉnh, đề nghị có báo cáo riêng về dự ước tình hình thực hiện năm 2015, kế hoạch năm 2016.

4. Đối với các đơn vị trực thuộc Trung ương trên địa bàn như Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y Dược Huế, đề nghị có báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác và kế hoạch của đơn vị.

5. Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 năm 2015 để kịp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.798
Truy cập hiện tại 192 khách