Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Ngày cập nhật 24/06/2016
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3289/UBND-KH ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị: 

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2016. Nội dung phần lời bản kế hoạch đề nghị đảm bảo các nội dung cơ bản theo Đề cương đính kèm. Lưu ý một số nội dung sau:

Năm 2017, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo đó: Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước phấn đấu đạt trên 6,8%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1,3-1,5%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 87%. Về kinh tế, tập trung thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Về xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội. Về môi trường, tập trung thực hiện các giải pháp tổng thể, toàn diện, có căn cứ khoa học và thực tiễn để ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Về quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Chi đầu tư phát triển năm 2016 phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

- Căn cứ các định hướng lớn của Trung ương; căn cứ các quy hoạch, kế hoạch của Tỉnh đã phê duyệt, tình hình thực tế của ngành, địa phương, tình hình thế giới và trong nước,… đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà xác định mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương trong năm kế hoạch 2017, các giải pháp tổ chức thực hiện; đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách hỗ trợ để tổ chức thực hiện.

- Đối với hệ thống biểu mẫu: Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà chuẩn bị báo cáo kế hoạch và hệ thống biểu phụ lục thông tin KTXH theo mẫu biểu đăng trên trang Web của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/.

2. Đối với các sở, ngành được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các Chương trình phát triển KTXH trọng điểm của Tỉnh, đề nghị có báo cáo riêng về dự ước tình hình thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017.

3. Đối với các đơn vị trực thuộc Trung ương trên địa bàn như Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y Dược Huế, đề nghị có báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác và kế hoạch của đơn vị.

4. Về việc cập nhật thông tin lên Trang thông tin Kinh - tế xã hội tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cập nhật số liệu ước thực hiện cả năm 2016 và kế hoạch 2017 trước ngày 15/7/2016; số liệu chính thức thực hiện cả năm 2016 và kế hoạch 2017 trước ngày 20/12/2016.

5. Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 năm 2016 để kịp tổng hợp trình Uỷ ban Nhân dân Tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.836
Truy cập hiện tại 192 khách