Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo nguồn lực định kỳ theo Đề cương báo cáo và maket số liệu kiểm kê nguồn lực hằng năm và 5 năm
Ngày cập nhật 24/12/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 10287 /UBND-TH ngày 14/11/2020 của  UBND tỉnh về việc báo cáo nguồn lực định kỳ theo Đề cương báo cáo và maket số liệu kiểm kê nguồn lực hằng năm và 5 năm. Về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019; Tỉnh Uỷ ban hành kế hoạch triển khai tại Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 16/8/2019; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 20/12/2019. Trên cơ sở các văn bản trên và Công văn số 7480/BKHĐT-TCTK ngày 11/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện báo cáo nguồn lực định kỳ theo Đề cương báo cáo maket số liệu kiểm kê nguồn lực hằng năm và 5 năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở ban ngành báo cáo các nội dung theo đề cương và số liệu đính kèm. Trong đó, kính đề nghị:

Trong đó, kính đề nghị:

  1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo nội dung nguồn nhân lực theo đề cương và Phụ lục 1.
  2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo nội dung nguồn vật lực theo đề cương và Phụ lục 2.
  3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo nội dung nguồn tài lực theo đề cương và Phụ lục 3.
  4. Các đơn vị phối hợp theo nội dung được phân công tại đề cương báo cáo và các nội dung theo phụ lục gửi về đơn vị chủ trì nguồn lực và đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/12/2020.

 

Các đơn vị chủ trì (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính) kính đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/12/2020 để kịp tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Ghi chú: Đề cương và các Phụ lục được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại chuyên mục Thông tin Điều hành/Trao đổi Thông tin).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 542 khách