Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia vay vốn Ngân hàng Thế giới.
Ngày cập nhật 31/03/2017
Hình ảnh minh họa

Ngày 31/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 739/SKHĐT-KNT về tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chương trình  hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia vay vốn Ngân hàng Thế giới.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1748/UBND-ĐN ngày 30/3/2017 về việc xin ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chương trình hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia vay vốn Ngân hàng Thế giới; để có cơ sở tham mưu UBND văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án và có ý kiến về nội dung chương trình trên, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/4/2017 (bản mềm của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được tại mục Thông tin điều hành trên trang mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư http://skhdt.thuathienhue.gov.vn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Có file kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 585 khách