Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số
Sáng ngày 23/4/2022, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2022 tại Hà Nội. Trải qua các vòng sơ loại, thuyết trình, bình chọn, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế với...
Ngày 15/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT về việc ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin tại Sở KHĐT Nội dung Quyết định (có file kèm theo)
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung Quyết định sau:   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...
Ngày 30/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 185/QĐ-SKHĐT về việc phân công cán bộ chuyên trách CNTT và bộ phận phụ trách CNTT chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh.
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Căn cứ Nghị quyết...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của...
Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 153/QĐ-SKHĐT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh Sở Kế hoạch và Đầu tư  Nội dung (có quyết định kèm theo)
Chương trình chuyển đổi số đã hướng dẫn các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận từ 7 yếu tố trụ cột, bao gồm: định hướng chiến lược của doanh nghiệp; chuyển đổi số mô hình kinh doanh; chuyển đổi số năng lực quản trị…
Ngày 7 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 228/KH-UBND về Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Nội dung Kế hoạch sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 746 khách