Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 30/07/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6664/UBND-XDCB, ngày 28/7/2021 về việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với những nội dung sau:

1. Đề cương và yêu cầu báo cáo kinh tế - xã hội:

Phần I Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 đã được phân công, trong đó: đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch năm; phân tích nguyên nhân tăng, giảm so cùng kỳ, khả năng đạt kế hoạch.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nổi bật; nêu rõ tồn tại, hạn chế; nêu nguyên nhân của tồn tại; đề xuất (nếu có).

- Đánh giá tình hình thực hiện cơ cấu lại của ngành, lĩnh vực (phân tích khả năng cạnh tranh, chuyển dịch nội ngành, cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực,…).

- Đánh giá tác động của dịch Covid-19, các biện pháp, chính sách ứng phó; riêng đối với ngành nông nghiệp, báo cáo đánh giá thêm về các vấn đề liên quan phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm;

- Tình hình thực hiện các đột phá chiến lược của ngành, lĩnh vực:

+ Hoàn thiện thế chế, cơ chế thị trường định hướng XHCN;

+ Phát triển một số thị trường (tiền tệ, bảo hiểm, bất động sản, khoa học công nghệ, lao động);

+ Đổi mới giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực.

- Tình hình thực hiện các cân đối lớn của nền kinh tế (tiền tệ, tín dụng và lạm phát; thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; xuất, nhập khẩu; năng lượng, đặc biệt là điện; bảo đảm an ninh lương thực).

Riêng đối với chỉ tiêu đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, TFP vào tăng trưởng chung của tỉnh kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo; về các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 kính đề nghị Cục thống kê phối hợp với các Sở, ban, ngành thu thập số liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời có sự thống nhất về số liệu giữa Trung ương và địa phương.

Phần II Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực năm 2022 bao gồm:

- Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

- Xây dựng các chỉ tiêu.

- Một số cân đối lớn (tiền tệ, tín dụng và lạm phát; thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; xuất, nhập khẩu; năng lượng, đặc biệt là điện; bảo đảm an ninh lương thực).

- Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu và đề xuất giải pháp (có tính đến tác động của dịch Covid-19).

2. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Đối với các Sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm, đề nghị có báo cáo riêng, cụ thể như sau:

(1) Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế): đề nghị Sở Xây dựng chủ trì báo cáo Chương trình phát triển đô thị; UBND thành phố Huế chủ trì báo cáo Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.

(2) Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp: đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo nội dung phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; Sở Công Thương chủ trì báo cáo nội dung phát triển công nghiệp.

(3) Chương trình trọng điểm phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ: đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì báo cáo nội dung phát triển văn hoá; Sở Du lịch chủ trì báo cáo nội dung phát triển du lịch - dịch vụ.

(4) Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh: đề nghị Sở Nội vụ chủ trì báo cáo; riêng đối với đề án chuyển đổi số và đề án dịch vụ đô thị thông minh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì báo cáo.

(5) Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao: đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì báo cáo; riêng đối với công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đề nghị Sở Nội vụ chủ trì báo cáo.

(6) Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì báo cáo đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì báo cáo đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; Ban Dân tộc tỉnh chủ trì đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Báo cáo các Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện và ước thực hiện cả năm 2021.

- Xây dựng kế hoạch năm 2022.

4. Về hình thức và thời gian báo cáo

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/8/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng tiến độ (ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị rà soát, cập nhập biểu số liệu kinh tế - xã hội phân theo đơn vị theo đường link https://bit.ly/3gDbice).

Nội dung các văn bản liên quan được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại chuyên mục Thông tin Điều hành).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương./.

(Có file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 610 khách