Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 27/07/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 211/LĐCP ngày 17/7/2020 và công văn số 6547/UBND-TH ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị Trung ương trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng Kế hoạch 2021 đảm bảo các nội dung sau:

 

1. Đề cương và yêu cầu báo cáo kinh tế - xã hội:

Phần I Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 đã được phân công, trong đó: đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch năm; phân tích nguyên nhân tăng, giảm so cùng kỳ, khả năng đạt kế hoạch;

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nổi bật;nêu rõ tồn tại, hạn chế; nêu nguyên nhân của tồn tại; đề xuất (nếu có);

- Đánh giá tình hình thực hiện cơ cấu lại của ngành, lĩnh vực (phân tích khả năng cạnh tranh, chuyển dịch nội ngành, cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực,…);

- Đánh giá tác động của dịch Covid-19, các biện pháp, chính sách ứng phó; riêng đối với ngành nông nghiệp, báo cáo đánh giá thêm về các vấn đề liên quan phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt tập trung đối với phòng chống dịch tả lợn Châu Phi;

- Tình hình thực hiện các đột phá chiến lược của ngành, lĩnh vực

+ Hoàn thiện thế chế, cơ chế thị trường định hướng XHCN

+ Phát triển một số thị trường (tiền tệ, bảo hiểm, bất động sản, khoa học công nghệ, lao động)

+ Đổi mới giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực

- Tình hình thực hiện các cân đối lớn của nền kinh tế (tiền tệ, tín dụng và lạm phát; thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; xuất, nhập khẩu; năng lượng, đặc biệt là điện; bảo đảm an ninh lương thực).

Riêng chỉ tiêu đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, TFP vào tăng trưởng chung của tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo.

Phần II Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực năm 2021 bao gồm:

- Xây dựng các chỉ tiêu;

- Một số cân đối lớn (tiền tệ, tín dụng và lạm phát; thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; xuất, nhập khẩu; năng lượng, đặc biệt là điện; bảo đảm an ninh lương thực);

- Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu và đề xuất giải pháp (có tính đến tác động của dịch Covid-19).

2. Báo cáo các Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện 2020.

- Xây dựng kế hoạch năm 2021(theo Phụ lục đính kèm).

3. Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2020 để kịp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Lưu ý: Bên cạnh Báo cáo thuộc ngành lĩnh vực phụ trách, đề nghị tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện năm 2020 và kế hoạch 2021 với các nội dung nổi bật từ 3-5 trang A4. Nếu đơn vị không tham mưu phần này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ khó có cơ sở để nêu kết quả nổi bật của ngành tại báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh.

Đối với hệ thống biểu mẫu kèm Công văn này, Sở kế hoạch và Đầu tư đã đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 265 khách