Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trao đổi thông tin
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TT.HĐND ngày 13/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 4); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ xây dựng hoàn thiện dự thảo...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7495/BKHĐT-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm ngành kế hoạch và đầu tư. Để có cơ sở tham mưu, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Ngày 29/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3904/SKHĐT-THQH gửi các ngành về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 8434/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia góp ý dự thảo.

Dự thảo Công văn triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP được đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Trao đổi thông tin).   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp đến...
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cú Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TT.HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng Nhân dân...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Hệ thống giải...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3351/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý...
Thực hiện công tác của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở...
Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021, trong đó UBND tỉnh giao...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 461 khách