Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày cập nhật 14/07/2020
Hình ảnh minh họa

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức trong hoạt động quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,

Thực hiện các quy định pháp luật có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh xây dựng dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có dự thảo thuyết minh kèm theo). Để sớm triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định dự toán Quy hoạch tỉnh cho ý kiến về dự thảo thuyết minh chi phí lập quy hoạch tỉnh nêu trên.

 

Ngoài ra, để khai thác các dữ liệu quy hoạch một cách có hiệu quả, cần thiết xây dựng Phần mềm Quản lý và vận hành quy hoạch. Theo đó, các dữ liệu quy hoạch phải được số hóa và sử dụng các phần mềm để phân tích quy hoạch đưa về các định dạng ArcGIS, MapInfo,… và được tích hợp với nhau tạo thành một quy hoạch tổng thể thống nhất. Trên cơ sở đó, kính đề nghị Sở Thông tin Truyền thông hỗ trợ xây dựng dự toán chi tiết Phần mềm Quản lý và vận hành quy hoạch nêu trên.

Văn bản góp ý xin vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/7/2020 để Sở kịp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 586 khách